അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി 
വിശ്വവിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവര വിന്ധ്യശിരോധിനി വാസിനി 
വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ കുടുംബിനി 
ഭൂരി കുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

സുരവരവര്‍ഷിണി ദുര്‍ദ്ധരധര്‍ഷിണി 
ദുര്‍മുഖമര്‍ഷിണി ഹര്‍ഷരതേ
ത്രിഭുവനപോഷിണി ശങ്കരതോഷിണി 
കിൽബിഷമോഷിണി ഘോഷരതേ
ദനുജനിരോഷിണി ദിതിസുത രോഷിണി 
ദുര്‍മദശോഷിണി സിന്ധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി ജഗദംബ മദംബ 
കദംബവനപ്രിയ വാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരി ശിരോമണി തുംഗഹിമാലയ
ശൃംഗനിജാലയ മദ്ധ്യഗതേ
മധുമധുരേ മധുകൈടഭഭഞ്ജിനി 
കൈടഭഭഞ്ജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി ശതഖണ്ഡ വിഖണ്ഡിത രുണ്ഡ 
വിതുണ്ഡിത ശുണ്ഡഗജാധിപതേ
രിപുഗജഗണ്ഡവിദാരണ ചണ്ഡപരാക്രമ 
ശുണ്ഡമൃഗാധിപതേ
നിജഭുജദണ്ഡനിപാതിത ഖണ്ഡ 
വിപാതിതമുണ്ഡഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി 
വിശ്വവിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവര വിന്ധ്യശിരോധിനി വാസിനി 
വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ കുടുംബിനി 
ഭൂരി കുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി രണ ദുര്‍മ്മദ ശത്രുവധോതിത 
ദുര്‍ദ്ധര നിര്‍ഭരശക്തി ധൃതേ
ചതുരവിചാരധുരീണ മഹാശിവ 
ദൂതകൃതപ്രമഥാധിപതേ
ദുരിത ദുരീഹ ദുരാശയ ദുര്‍മ്മദി  
ദാനവ ദൂതകൃതാന്തമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

സുരലലനാ-തതഥോ-തതഥോ-തത 
ഥോഭിനയോത്തര നൃത്യരതേ
കൃതകുകുഥോ-കുകുഥോ-ഗഡദാദിക 
താളകുതൂഹല ഗാനരതേ
ധുധു-കുധു-ധുകുട-ധിമിധിമി തദ്വനി
ധീരമൃദംഗ നിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി 
വിശ്വവിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവര വിന്ധ്യശിരോധിനി വാസിനി 
വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ കുടുംബിനി 
ഭൂരി കുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

ജയ ജയ ശബ്ദ ജയഞ്ജയ 
ശബ്ദപരസ്തുതി തത്പര വിശ്വനുതേ
ഝണ ഝണ ഝിംഝിമി ഝിംകൃതനൂപുര 
ശിഞ്ജിത മോഹിതഭൂതപതേ
നടിതനടാര്‍ദ്ധ നടീനട നായക 
നാടകനാടിത നാട്യരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി സുമന സുമന സുമന 
മനസ്സുമനോരമ കാന്തിയുതേ
ശ്രിതരജനീ രജനീ രജനീ രജനീ 
രജനീകര വക്ത്രവൃതേ
സുനയനവിഭ്രമര ഭ്രമരഭ്രമര 
ഭ്രമരഭ്രമരാഭി ഹതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി 
വിശ്വവിനോദിനി നന്ദനുതേ
ഗിരിവര വിന്ധ്യശിരോധിനി വാസിനി 
വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ
ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠ കുടുംബിനി 
ഭൂരി കുടുംബിനി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി 
രമ്യകപര്‍ദ്ദിനി ശൈലസുതേ

ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ 
ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ
ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ
ജയ ജയ ഹേ ജയ ജയ ഹേ