ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ വരികള്‍
Movies: Backpapers, Ithiri poove chuvanna poove

ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ,
നല്ല - കോമള താമര പൂവോ
പൂവിൽ നിറഞ്ഞ മധുവോ
പരി-പൂർണേന്ദു തന്റെ നിലാവോ
പുത്തൻ പവിഴകൊടിയോ
ചെറു - തത്തകൾ കൊഞ്ചും മൊഴിയോ
ചാഞ്ചാടി ആടും മയിലോ
മൃദു - പഞ്ചമം പാടും കുയിലോ

തുള്ളും മേടമാൻ കിടാവോ
ശോഭ - കൊള്ളുന്നോരന്നക്കൊടിയോ

ഈശ്വരൻ തന്ന നിധിയോ
പര-മേശ്വരിയേന്തും കിളിയോ
പാരിജാതത്തിൻ തളിരോ
എൻറെ - ഭാഗ്യദ്രുമത്തിൻ ഫലമോ
വാത്സല്യരത്നത്തെ വയ്പാൻ
മമ - വായ്ച്ചൊരു കാഞ്ചന ചെപ്പോ
ദൃഷ്ടിക്കു വെച്ചോരമൃതോ
കൂരിരുട്ടത്തു വെച്ച വിളക്കോ
കീർത്തി നനച്ചുള്ള വിത്തോ
എന്നും - കേടുവരാതുള്ള മുത്തോ
ആർത്തി തിമിരം കളവാൻ
ഉള്ള മാർത്താണ്ഡദേവപ്രഭയോ
സൂക്തിയിൽ കണ്ട പൊരുളോ
അതി-സൂക്ഷ്മമാം വീണാരവമോ
വമ്പിച്ച സന്തോഷവല്ലി
തൻറെ കൊമ്പത്തു പൂത്ത പൂവല്ലി

പിച്ചകത്തിൻ മലർച്ചെണ്ടോ
നാവിന്നിച്ഛ നൽകുന്ന കൽക്കണ്ടോ
കസ്തൂരി തൻറെ മണമോ
ഏതും - സത്തുക്കൾക്കുള്ള ഗുണമോ
പൂമണമേറ്റൊരു കാറ്റോ
ഏറ്റം പൊന്നിൽ കലർന്നൊരു മാറ്റോ
കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാലോ
നല്ല ഗന്ധമെഴും പനിനീരോ

നന്മ വിളയും നിലമോ
ബഹു-ധർമ്മങ്ങൾ വാഴും ഗൃഹമോ
ദാഹം കളയും ജലമോ
മാർഗ്ഗ-ഖേദം കളയും തണലോ
വാടാത്ത മല്ലികപ്പൂവോ
ഞാനും തേടിവച്ചുള്ള ജലമോ
കണ്ണിനു നല്ല കണിയോ
മമ - കൈവന്ന ചിന്താമണിയോ

ലാവണ്യ പുണ്യ നദിയോ
ഉണ്ണി - കാർവർണ്ണൻ തൻറെ കളിയോ
ലക്ഷ്മീ ഭഗവതി തൻറെ
തിരു നെറ്റിമേലിട്ട കുറിയോ
എന്നുണ്ണികൃഷ്ണൻ ജനിച്ചോ
പാരിൽ - ഇങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ചോ
ഈശ്വരൻ തൻറെ കൃപയോ
മുറ്റും ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴിയോ

ഓമന തിങ്കൾ കിടാവോ
നല്ല - കോമള താമര പൂവോ
കോമള താമര പൂവോ
കോമള താമര പൂവോ