മലയാളം വരികള്‍

വാ വരിക വാ വരിക വാ

പൊടികൾ ഉയരുമീ കടലിലെ തിരകളായ്

സിരയിൽനിവിടെ തീ കനലുകൾ വിതറിയോ

വിജയം എഴുത് കാൽ കളിയിലെ കളരിയിൽ

ഇടഞ്ഞ കൊമ്പനായ് തടഞ്ഞതേതുമേ

കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് വീണിടും

ഇതാ ഉറച്ച ചുവടിലായ്

വിരിച്ച നെഞ്ചുമായി

വരുന്നു വീരരായ്

 

വാ വരിക വാ വരിക വാ

.... മീ കടലിലെ തിരകളായ്

.... തീ കനലുകൾ വിതറിയോ

.... കാൽ കളിയിലെ കളരിയിൽ

ഓ ഓ ഓ ഓ

ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ

വാ വരിക വാ വരിക വാ

വാ വരിക വാ വരിക വാ

വാ വരിക വാ വരിക വാEnglish Lyrics

vaa varika vaa varika vaa

podikal uyarumee kadalile thirakalaayu

sirayilnivide thee kanalukal vithariyo

vijayam ezhuthu kaal kaliyile kalariyil

o

idanja kompanaay thadanjathethume

kudanjerinju veenidum

ithaa uraccha chuvadilaay

viriccha nenchumaay

varunnu veeraraay

 

vaa varika vaa varika vaa

.... mee kadalile thirakalaay

.... thee kanalukal vithariyo

.... kaal kaliyile kalariyil

o o o o

o o o o o o o o

vaa varika vaa varika vaa

vaa varika vaa varika vaa

vaa varika vaa varika vaa

*******

Please comment if you need any lyrics
Singer Shabareesh Varma
Lyricist Manu Manjith
Composer Nikhil Thomas