ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...
ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...

ഋതുഭേദമേറെ മാഞ്ഞെങ്കിലും മായാതെ 
ഒരു ചില്ല പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
പ്രാണനിൽ ഒരു ചില്ല 
പൂത്തുനിൽക്കുന്നു 

ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...

ഒരു മഴ പെയ്തു തോരുന്നു 
നമ്മൾ നനുമഴ നനഞ്ഞു നേരുന്നു 
ഒരു മഴ പെയ്തു തോരുന്നു 
നമ്മൾ നനുമഴ നനഞ്ഞു നേരുന്നു 

നമ്മളിരുവരും കൈപുണർന്നറിയാതെ 
പിരിയാതെ പുഴ പോലെ ചേർന്നൊഴുകുന്നു 
ജീവനിൽ അറിയാതെ ചേർന്നലിയുന്നു 

ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...

ആ... ആ...

ഒരു മണം കാറ്റിലെത്തുന്നു 
പ്രണയ മണമായ് എന്നിൽ നിറയുന്നു 
ഒരു മണം കാറ്റിലെത്തുന്നു 
പ്രണയ മണമായ് എന്നിൽ നിറയുന്നു 
ഞാൻ പോലുമറിയാതെ എൻ വാതിൽ 
മെല്ലെ തുറന്നു നീ 
അണയുന്ന തോന്നലുണരുന്നു 
അരികിൽ നീ അണയുന്ന 
തോന്നലുണരുന്നു 

ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...
ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...

ഋതുഭേദമേറെ മാഞ്ഞെങ്കിലും മായാതെ 
ഒരു ചില്ല പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
പ്രാണനിൽ ഒരു ചില്ല 
പൂത്തുനിൽക്കുന്നു...

ചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുന്നു 
ഓർമ്മയിൽ ചെമ്പകപ്പൂ മണക്കുന്നു...

Singer(s) Mithun Jayaraj & Indu Prasad
Lyricist(s) Manu Mohanan
Music(s) Gautham Mahesh