പൂവും പൂവിൻ തേനും നീയാണേ
നോവും നോവിൻ നേരും നീയാണേ
ഞാനോ-നീയോ  കനവേറി പായുന്നേ
ആരാരാരും അറിയാതെ പാടുന്നേ

ആ നറുമണിമലരിൻ നെറുകയിലിഴുകി  നീഹാരം
നാൾ ഇതുവരെയെഴുതാ നിനവുകളെഴുതി നീ മാത്രം
നാം ഇരുവരുമൊന്നായ് ഇതുവഴിയൊഴുകി പോരാതെ
ആ  അതിരുകളറിയാ മുകിലലമേലെ ചേക്കേറാം

ഞാൻ ഇവിടെ തനിയെ
നീൾ  മിഴികൾ നനയെ
തീരാതെ ഈ രാവോരം
നെഞ്ചാകെ നീ  നീമാത്രം

ആ നറുമണിമലരിൻ നെറുകയിലിഴുകി  നീഹാരം
നാൾ ഇതുവരെയെഴുതാ നിനവുകളെഴുതി നീ മാത്രം
നാം ഇരുവരുമൊന്നായ് ഇതുവഴിയൊഴുകി പോരാതെ
ആ  അതിരുകളറിയാ മുകിലലമേലെ ചേക്കേറാം

രാവിൽ തീരാ നോവിൽ മേലേതാരം നീറുന്നേ
കാതിൽ മൗനംതേങ്ങും  കാണാക്കാറ്റില്‍ വാടുന്നേ

ആ നറുമണിമലരിൻ നെറുകയിലിഴുകി  നീഹാരം
നാൾ ഇതുവരെയെഴുതാ നിനവുകളെഴുതി നീ മാത്രം
നാം ഇരുവരുമൊന്നായ് ഇതുവഴിയൊഴുകി പോരാതെ
ആ  അതിരുകളറിയാ മുകിലലമേലെ ചേക്കേറാം

Singer(s) Arya Dhayal
Lyricist(s) Anil Raveendran
Music(s)  Sangeeth Vijayan