Aarati Sai Baba...
Saukhyadatara Jiva, charanarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava
Aarati Sai Baba...
Jaluniya ananga
Sasvarupi rahe danga 
Mumuksha janan davi.
Nija dola Shriranga, dola Shriranga
Aarati Sai Baba...
Jaya mani jaisa bhava
Tayataisa anubhava 
Davisi dayaghana,
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava
Aarati Sai Baba...
Tumache nama dhyata
Hare Sansruthivyatha
Agadha Tava karani
Marga davisi anatha, davisi anatha
Aarati Sai Baba...
Kaliyuga avatara, 
Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase 
Swami Dutta Digambara, Dutta Digambara.
Aarati Sai Baba...
Athan Divasa Gurvari
Bhakta kariti vari
Prabhupada Pahavaya 
Bhava Bhayanivari, bhayanivari.
Aarati Sai Baba...
Maza nijadravya theva, 
Thava charana raja seva
Maghane hechi aata, 
Tumhan devadideva, devadideva.
Aarati Sai Baba...
Ichita Dina chatak 
Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya 
Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.
Aarati Sai Baba...

Singer(s) -
Lyricist(s) -
Music(s) -