എൻ നെഞ്ചിൽ പൂക്കുന്നു

നിൻ ഈറൻ ചിത്രങ്ങൾ

തീരങ്ങൾ തേടുന്നു

മിന്നും നിൻ സ്വപ്നങ്ങൾ

ഈ രാവിൽ വിടരുന്നു

നക്ഷത്ര-പൂമുറ്റം

എൻ മനമോ തൂകുന്നു

ഈ പാട്ടിൻ ഈണത്തിൽ

 

എൻ നെഞ്ചിൽ പൂക്കുന്നു

നിൻ ഈറൻ ചിത്രങ്ങൾ

തീരങ്ങൾ തേടുന്നു

മിന്നും നിൻ സ്വപ്നങ്ങൾ

 

ചിരീ നിൻ ചിരീ നെഞ്ചിലായ്

നിഴൽ വീഴും ഈ സന്ധ്യയിൽ

നിൻ മൊഴി തേന്മൊഴി വീഴുമീ

എൻ മനം പൂത്തുവോ രാവിലായ്

 

ഇനി ഈ ജന്മം എൻ സ്വന്തം

നീ എന്നിലേ സായൂജ്യമായ്

അതിനിന്നോളം സ്വപ്നങ്ങൾ

ഈ വിണ്ണിലെ താരങ്ങളായ്

 

എൻ നെഞ്ചിൽ പൂക്കുന്നു

നിൻ ഈറൻ ചിത്രങ്ങൾ

തീരങ്ങൾ തേടുന്നു

മിന്നും നിൻ സ്വപ്നങ്ങൾ

ഈ രാവിൽ വിടരുന്നു

നക്ഷത്ര-പൂമുറ്റം

എൻ മനമോ തൂകുന്നു

ഈ പാട്ടിൻ ഈണത്തിൽ

 

എൻ നെഞ്ചിൽ പൂക്കുന്നു

നിൻ ഈറൻ ചിത്രങ്ങൾ

തീരങ്ങൾ തേടുന്നു

മിന്നും നിൻ സ്വപ്നങ്ങൾ 


Singer Bineeth Balan
Lyricist Bineeth Balan
Music Abhiram Panicker, Sanjay Raj