വരികൾ ചേർക്കുക 


Singer Jayavijaya
Lyricist P Bhaskaran
Musician Jayavijaya