വരികൾ ചേർക്കണം....


Singer Najim Arshad
Lyricist Sunil Kalloor
Musician Anooj Anirudhan